Passer au contenu principal

Juridische informatie

Het gebruik van en de toegang tot deze website zijn onderworpen aan de aanvaarding van de voorwaarden die worden uiteengezet in de volgende “Juridische informatie”.

Op deze website verwijst de naam “CANDRIAM” (ook de groep CANDRIAM genoemd) naar alle bedrijven binnen de groep CANDRIAM die uit de volgende entiteiten bestaat:

 • Candriam:
  een Commanditaire Vennootschap op Aandelen vennootschap naar Luxemburgs recht, erkend als beheervennootschap, met als handelsregisternummer R.C.S. B 37.647 en met maatschappelijke zetel te L-8009 Strassen, Luxembourg, Serenity – Bloc B, route d’Arlon 19-21.

  • Candriam – Belgian Branch (België):
   ingeschreven in het rechtspersonenregister met als handelsregisternummer RPR 0718.817.510, en kantoor houdende te B-1000 Brussel, Kunstlaan 58.
  • Candriam – Succursale française (Frankrijk):
   met als handelsregisternummer R.C.S. Paris 912.029.899, en kantoor houdende te F-75408 Paris, Rue Washington 40.
  • Candriam – Succursale italiana (Italië),
   met als handelsregisternummer 13228410158, en kantoor houdende te Via dei Bossi 4, I-20121 Milano, Italy
  • Candriam – Nederlands bijkantoor (Nederland),
   met als handelsregisternummer KVK 24364887, en kantoor houdende te Gustav Mahlerplein 3 (26th floor) 1082 MS Amsterdam
  • Candriam – Sucursal en España (Spanje),
   met Fiscal Identification Code WO 181119I, en kantoor houdende te Iberia Mart I Calle Pedro Teixeira, 8 – Floor 4   E-28020 Madrid
  • Candriam–Zweigniederlassung Deutschland (Duitsland):
   met als handelsnummer HRB 78020, en kantoor houdende te Fellnerstraße 5, D-60322 Frankfurt am Main;
  • Candriam– UK establishment (Verenigd Koninkrijk):
   met als handelsnummer BR015843, en kantoor houdende te 200 Aldersgate Street, 13th Floor, EC1A 4HD London
  • Candriam– MENA Respresentative Office (Verenigde Arabische Emiraten) :
   met als handelsnummer F001592 (DFSA) en CL1095 (DIFC), en kantoor houdende te Dubai International Financial Center (DIFC), The Gate Village 10, Level 3, Office 38, P.O. Box 506665, Dubai. Candriam (referentienummer onderneming: F003472) staat onder toezicht van de DFSA en verleent uitsluitend financiële diensten aan Professionele Cliënten.
 • Candriam Zwitserland (Candriam Zwitserland LLC):
  met als handelsregisternummer R.C. CH-227.651.154, en kantoor houdende te rue du 31 décembre 40-42, CH–1207 Genève.

CANDRIAM bezit en beheert de Candriam-website https://academy.candriam.com (de “website”).

De verantwoordelijke uitgever voor deze website is Naïm Abou-Jaoudé (Aldersgate Street 200 – London EC1A 4 HD, United Kingdom).

Meer informatie over de voorwaarden waaronder Candriam uw persoonsgegevens mag verwerken en over de uitoefening van de individuele rechten op uw persoonsgegevens vindt u in het onderdeel gegevensbescherming.

Alle inhoud en materialen die op deze website beschikbaar zijn, worden door copyrights, handelsmerken, dienstmerken, patenten, bedrijfsgeheimen of andere eigendomsrechten en -wetten beschermd. Candriam en zijn filialen behouden al die rechten op de inhoud en de materialen. Dat betekent dat, behalve zoals hieronder aangegeven, u geen afgeleide werken van die materialen of inhoud mag verkopen, in licentie geven, verhuren, wijzigen, verdelen, kopiëren, reproduceren, overdragen, publiek weergeven, publiek uitvoeren, publiceren, aanpassen, bewerken of maken, noch naar deze website mag linken zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Candriam of de desbetreffende eigenaar van die rechten. U mag evenwel kopieën van de informatie afdrukken of de bestanden op uw eigen computer bewaren, en dat uitsluitend voor persoonlijk gebruik.

CANDRIAM behoudt zich alle andere rechten voor. CANDRIAMs handelsnaam, merk, logo of eender welk ander onderscheidend teken [waaronder “CANDRIAM Academy”] zijn geregistreerde handelsmerken die aan Candriam Luxemburg toebehoren.

Gelieve deze disclaimer te lezen

De inhoud, het materiaal en de links worden door Candriam enkel voor educatieve doeleinden aangeboden en houden geen aanbod in om financiële instrumenten te kopen of verkopen. Ze vormen noch een beleggingsadvies, noch de bevestiging van een of andere transactie. Candriam staat niet garant voor de juistheid of volledigheid van de inhoud, materialen, links of andere items die in deze website of een andere site zijn opgenomen. Candriam doet geen uitspraak over de gepastheid van deze documentatie voor een bepaald doel. Ze wordt geleverd “as is”, zonder uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie.

De inhouden van deze website kunnen op geen enkel ogenblik het eigen onderzoek van de lezers of hun technische en/of zakelijke oordeel op basis van hun persoonlijke situatie vervangen. Noch de informatie noch de resultaten die aan bezoekers worden geleverd, hebben de intentie om hen aan te moedigen om een specifieke transactie te doen, of hen een specifieke transactie aan of af te raden. Links naar websites die niet door Candriam worden gecontroleerd, zijn enkel bedoeld als een dienst voor bezoekers en vormen geen advies, noch een vorm van reclame, noch een waardeoordeel.

Deze website vormt geen beleggingsonderzoek zoals gedefinieerd door artikel 36, paragraaf 1 van de gedelegeerde verordening 2017/565 van de Commissie. Candriam benadrukt dat deze informatie niet conform de wettelijke bepalingen die onafhankelijk beleggingsonderzoek bevorderen, is opgesteld.

Links en andere verwijzingen naar derde partijen die geen bedrijven zijn die aan Candriam gekoppeld of er niet mee verwant zijn, dienen niet als advertenties voor die derde partijen te worden beschouwd.

Cookies

Wanneer u deze website bezoekt, verzendt Candriam, in bepaalde gevallen, automatisch cookies naar uw computer. Dat zijn kleine toepassingen die op uw harde schijf worden geplaatst. Ze zijn vrij ongevaarlijk en bedoeld om de website gebruiksvriendelijker voor u te maken. Bijvoorbeeld, via de cookies wordt uw talenkeuze geregistreerd wanneer u de website voor het eerst bezoekt. Op die manier bezoekt u de website nadien automatisch in de taal die u tijdens uw eerste bezoek hebt geselecteerd. Als u niet wil dat deze cookies op uw harde schijf worden geplaatst, dan kan u uw browser zodanig instellen dat ze geen toegang tot uw harde schijf verkrijgen. In dat geval is Candriam echter niet in staat om de correcte werking van de websites onder zijn controle te garanderen. U kan de cookies ook van uw harde schijf wissen na elk bezoek aan de website.

Candriam zal de informatie die via de cookies wordt verzameld, geheel vertrouwelijk behandelen, in overeenstemming met de toepasselijke best practices en met de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 en de richtlijn 2002/58/EC betreffende privacy en elektronische communicatie (zoals gewijzigd en geïmplementeerd door de EU-lidstaten).

Virussen, Trojaanse paarden en andere malware

Candriam garandeert dat alle gegevens die het in zijn website opneemt, voordien zijn nagekeken zodat ze vrij van virussen en/of kwaadaardige software zijn (bv. malware en Trojaanse paarden). Candriam inspecteert regelmatig alle items op de website die cliënten naar hun computersystemen kunnen downloaden, zodat ze vrij van virussen en/of kwaadaardige software zijn.

Ondanks de grote voorzichtigheid van Candriam zorgen de snelheid van de veranderingen op het internet en/of in internettoepassingen, alsook de evolutie van de gerelateerde risico’s ervoor dat Candriam niet kan garanderen dat alle informatie op elk ogenblik volledig vrij van virussen is. Gezien de risico’s van internetgebruik raadt Candriam bezoekers ten sterkste aan om alle gedownloade informatie regelmatig te scannen, met inbegrip van de informatie van leveranciers die de bezoeker als betrouwbaar beschouwt.

Aansprakelijkheid

Candriam is niet aansprakelijk voor de volgende gebeurtenissen, behalve in gevallen van kwaad opzet of zware tekortkoming:

 • een technisch probleem dat bezoekers van deze website meemaken, ongeacht de oorzaak, met inbegrip van bugs, onvoldoende capaciteit, de eigen hardware, software, browser of computersystemen van bezoekers en hun uitbreidingen, ongeacht hun aard, en de software die hen toelaat om het internet en deze website te raadplegen. De personalisatie, de installatie, het onderhoud, de verwerking en de bijwerking van de software, hardware en computersystemen, en uitbreidingen die onder dit punt vallen, blijven uitsluitend tot de verantwoordelijkheid van de bezoekers behoren, net als de raadpleging en/of het gebruik van de informatie op deze website;
 • schade die is toe te schrijven aan gebeurtenissen of manipulaties door derde partijen waarover Candriam geen controle heeft, of overmacht, met inbegrip van schade die voortvloeit uit het gebruik van links die vanuit een andere website buiten de controle van Candriam toegang verlenen tot deze website of tot een website die op deze website lijkt, etc.
 • schade die te wijten is aan het verlaten van de website of die men oploopt nadat men de website heeft verlaten, zelfs wanneer men de website heeft verlaten via een link op de website;
 • schade veroorzaakt door fouten, ongeacht hun oorsprong, die gebeuren tijdens de geautomatiseerde verwerking van de gegevens die bezoekers in de interactieve toepassingen invoeren, voor zover de interactieve toepassingen niet door Candriam zijn ontwikkeld. Dat wordt duidelijk gespecifieerd via een logo of andere informatie;
 • illegale toegang door een derde partij tot of illegale aanpassing door een derde partij van de computersystemen, programmering, programmeercode of software van de bezoeker of van Candriam, alsook de daaropvolgende rechtstreekse of onrechtstreekse schade;
 • onvolledige, onjuiste of verouderde gegevens die bezoekers invoeren wanneer ze gebruik maken van de interactieve toepassingen, websites en websitetoepassingen die niet door Candriam worden beheerd.

Toepasselijk recht en rechtsgebied

De bezoekers gaan ermee akkoord dat, voor zover toegelaten door de wet, de diensten op deze website en de publicatie ervan worden uitgevoerd naar Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd bij geschillen rond de informatie op deze website, de volgende website en webpagina’s, alsook hun gebruik door de lezer. In die gevallen zal enkel het Belgisch recht van toepassing zijn.

Intellectuele-eigendomsrechten

De inhoud van deze website alsook de informatie die erin wordt geleverd, programma’s, toepassingen, handelsmerken en logo’s worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten die aan Candriam of zijn leveranciers toebehoren. De lezers/bezoekers van deze website dienen die intellectuele-eigendomsrechten steeds te respecteren en zullen zich weerhouden van enige schending ervan, alsook van elk ander gebruik waarvoor geen voorafgaande toestemming van Candriam is verkregen.

Er mag geen enkele link worden gecreëerd van een andere website naar deze website en/of webpagina’s zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Candriam.

Dat verbod geldt voor alle linktypes of -technieken waarbij de naam, het adres of een ander element dat aan Candriam toebehoort, wordt opgenomen of weergegeven op een andere website, of die surfers toelaten om deze website te bezoeken via de andere website.

Privacybescherming

Candriam (hierna “wij” of “onze”) verbindt zich ertoe om de privacy van individuen te respecteren, met inbegrip van de bezoekers van deze webpagina.

Deze privacyverklaring (“Verklaring”) licht toe op welke basis Candriam de persoonsgegevens van de website verwerkt. Gelieve het volgende zorgvuldig te lezen, zodat u onze standpunten en praktijken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens begrijpt.
Met het oog op de toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming (meer bepaald de algemene verordening gegevensbescherming (EU) 2016/679 (de “AVG”) is elke bovengenoemde entiteit van Candriam de “verwerkingsverantwoordelijke” van uw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die we verzamelen

We kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

Informatie die u ons verschaft wanneer u die informatie op de website geeft of door met ons te communiceren via telefoon, e-mail of andere elektronische middelen of schriftelijk. Ze omvat de informatie die u verstrekt wanneer u een account op de website maakt, intekent op een van onze diensten, onze website doorzoekt, vragen stelt, informatie of inhoud op onze site plaatst, wanneer u een probleem met onze site meldt – met inbegrip van uw naam, e-mailadres, geslacht, postadres, telefoon en fax.

Informatie die we over u verzamelen

Telkens als u onze site bezoekt, kunnen we automatisch de volgende informatie verzamelen:

 • technische informatie, zoals het IP-adres waarmee uw computer met het internet wordt verbonden, uw inloginformatie, uw browsertype en -versie, uw tijdszone, de plug-intypes van uw browser en hun versies, uw besturingssysteem en -platform; en
 • informatie over uw bezoek, zoals het volledige klikpatroon via uniform resource locators (URL’s) naar, via en vanuit de Candriam-site (inclusief de datum en het tijdstip), producten, diensten of onderwerpen die u hebt bekeken of waarnaar u hebt gezocht, de reactiesnelheid van pagina’s, downloadfouten, duur van de bezoeken aan bepaalde pagina’s, informatie over de interactie met de pagina’s (zoals scrollen, klikken en het plaatsen van de muis) en de methoden die worden gebruikt om weg van de pagina te surfen alsook telefoonnummers waarmee u ons hebt gebeld en het voortgangspercentage van de educatieve programma’s op de website.

Informatie die we van andere bronnen krijgen, omdat we ook informatie over u kunnen ontvangen als u gebruik maakt van de andere websites die we beheren of de andere diensten die we leveren.

Informatie over andere mensen

Als u ons informatie geeft over een andere persoon dan uzelf, zoals andere werknemers van uw werkgever, dan moet u erover waken dat ze begrijpen hoe hun informatie wordt gebruikt, en dat zij ermee instemmen dat u die informatie met ons deelt en ons, en onze externe dienstverleners, toelaat om ze te gebruiken.

Doeleinden en de wettelijke basis voor de verwerking

We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van ons opleidingsplatform. Doordat u ons die informatie vrijwillig geeft, stemt u in met die verwerking.

We verwerken uw persoonsgegevens wanneer een toepasselijke wet ons daartoe verplicht, zoals wanneer we een verzoek van een toepasselijke toezichthouder of andere overheidsinstanties ontvangen.

We verwerken uw persoonsgegevens wanneer dat verzoek vanuit diens legitieme belangen gebeurt en wanneer die belangen uw rechten op gegevensbescherming niet schenden. We hebben afwegingen uitgevoerd voor elke vorm van gegevensverwerking. We voeren ze uit op basis van hun legitieme belangen, die we hierboven hebben beschreven. U kan informatie over elke afweging bekomen door ons te contacteren via de gegevens die later in deze Verklaring worden beschreven. We monitoren het gebruik van de Candriam-websites en gebruiken uw persoonsgegevens om onze diensten en websites, zowel online als offline, te monitoren, te verbeteren en te beschermen.

Openbaarmaking van uw persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens met onze dochterondernemingen en/of filialen delen. Uw werkgever kan ons ook verzoeken om informatie over uw voltooiingspercentage van het opleidingsprogramma van de Candriam Academy te delen. Merk op dat u het recht hebt om zich tegen het delen van die informatie te verzetten. U dient daarvoor uw werkgever rechtstreeks te contacteren.

We kunnen uw persoonsgegevens eveneens met vertrouwde derde partijen delen, waaronder:

 • juridische of andere raadgevers, consultants en andere professionele experts, eisers, correspondenten en verzoekers, evenals de leveranciers en dienstverleners van voorgenoemde personen, alsook elk van hun verwante ondernemingen;
 • zakelijke partners, leveranciers en onderaannemers, en dat enkel in het kader van de uitvoering van het contract dat we met hen, u of uw werkgever sluiten. We ondernemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat onze medewerkers uw persoonsgegevens beschermen en zich bewust zijn van hun verplichtingen betreffende informatiebeveiliging.

We kunnen uw persoonsgegevens ook aan derde partijen openbaar maken:

 • als we een onderneming of activa verkopen of kopen, waarbij we uw persoonsgegevens aan de prospectieve verkoper of koper van die onderneming of activa kunnen openbaar maken;
 • als wij, onze onderneming of onze activa door een derde partij worden gekocht, waarbij de persoonsgegevens die we over onze gebruikers, leveranciers of klanten bezitten, een van de overgedragen activa zullen worden;
 • als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens openbaar te maken of te delen om een wettelijke verplichting na te leven, of om overeenkomsten uit te voeren, of als we dat redelijkerwijs nodig achten, of om de rechten, eigendom of veiligheid van Candriam, onze gebruikers, onze cliënten of anderen te beschermen;
 • om misdrijven te voorkomen en fraude tegen te gaan.

Marketingcommunicatie

Wij, of onze vertrouwde derde partijen namens ons, kunnen u via e-mail of de post contacteren met meer informatie over de inhouden van deze website. In voorkomend geval, op het ogenblik dat u uw persoonsgegevens aan ons bezorgt, zal u de kans krijgen om aan te geven of u ermee instemt dat we uw persoonsgegevens mogen gebruiken om u meer te vertellen over onze producten, diensten of evenementen.
U kan zich op elk ogenblik uitschrijven van die berichten door ons een e-mail naar onderstaande contactgegevens te sturen.

Waar we uw persoonsgegevens bewaren en hoe we ze beschermen

Sommige van onze dochterondernemingen en/of filialen en derde partijen waaraan we uw persoonsgegevens openbaar maken (zoals hierboven beschreven) kunnen zich in een land van de Europese Unie of in landen buiten de EER bevinden die niet dezelfde mate van bescherming van persoonsgegevens bieden als de bescherming waarvan u in uw thuisland geniet.

Om een gepaste bescherming voor die transfers te creëren, gebruiken we transfermechanismen die door uw thuisland worden herkend. Die omvatten mogelijk de gepaste contractuele clausules op basis van en in overeenstemming met de modelclausules van de EU. Om een kopie van de transfermechanismen te bekomen, kan u ons via onderstaande gegevens contacteren.

We ondernemen redelijke stappen om uw persoonsgegevens tegen verlies of vernietiging te beschermen.
Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet helemaal veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van de persoonsgegevens die u via onze site doorgeeft, niet garanderen. Elke overdracht is op uw eigen risico. Zodra we uw persoonsgegevens hebben ontvangen, zullen we strikte procedures en beveiligingsfuncties gebruiken om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Uw rechten

U hebt verschillende rechten wat betreft ons gebruik van uw persoonsgegevens:

Toegang: U hebt het recht om een kopie te vragen van de persoonsgegevens die we over u hebben. Merk op dat er uitzonderingen op dat recht bestaan, waardoor de toegang wordt geweigerd als, bijvoorbeeld, door het ter beschikking stellen van de informatie aan u persoonsgegevens van een andere persoon zouden worden onthuld, of als we door de wet worden verhinderd om die informatie vrij te geven. U hebt het recht om de persoonsgegevens die over u worden bijgehouden, in te zien. Als u dat wil doen, contacteer ons dan via onderstaande gegevens.

Juistheid: We streven ernaar om uw persoonsgegevens juist, actueel en volledig te houden. We moedigen u aan om het ons via onderstaande gegevens te laten weten als een van uw persoonsgegevens niet juist is of verandert, zodat we uw persoonsgegevens up-to-date kunnen houden. U kan sommige persoonsgegevens ook bekijken en verbeteren/bijwerken door contact op te nemen via: https://academy.candriam.com/contact/.

Verzet: In bepaalde gevallen hebt u ook het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en om ons te vragen om uw persoonsgegevens te blokkeren, te wissen en het gebruik ervan te beperken. Als u wil dat we uw persoonsgegevens niet langer gebruiken, gelieve ons dan te contacteren via onderstaande contactgegevens.

Overdracht: U hebt het recht om te verzoeken dat bepaalde persoonsgegevens aan u of aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden bezorgd, in een courant gebruikt formaat dat door machines kan worden gelezen.

Klachten: Als u gelooft dat uw rechten op gegevensbescherming zijn geschonden, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toepasselijke toezichthouder of om een oplossing via de rechtbanken te zoeken.

Hou er rekening mee dat er uitzonderingen op deze rechten zijn, als we bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens verder te verwerken.

Ter herinnering, in Frankrijk hebt u krachtens artikel 40-1 van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatietechnologie, gegevensbestanden en burgerlijke vrijheden ook het recht om instructies te geven over het beheer van uw persoonsgegevens na uw dood.

Wanneer we u vragen om ons persoonsgegevens te geven, zullen we proberen duidelijk te maken of de gevraagde persoonsgegevens moeten worden bezorgd zodat we de producten en diensten aan u of uw werkgever kunnen bezorgen, of dat die persoonsgegevens optioneel zijn.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

We zullen uw persoonsgegevens zolang bijhouden als we nodig of wenselijk achten om onze zakelijke doeleinden te vervullen of om de toepasselijke wetgeving, auditverplichtingen, verzoeken van de toezichthouder of bevelen van bevoegde rechtbanken na te leven.

De verzamelde persoonsgegevens zullen in overeenstemming met ons archiveringsbeleid worden bijgehouden, en zullen meestal niet langer dan tien (10) jaar vanaf de datum van het laatste gebruik worden bijgehouden.

Veranderingen in onze privacyverklaring

Elke verandering die we mogelijk in onze Verklaring aanbrengen, zal op deze pagina worden gepost en, indien nodig, via e-mail aan u worden gemeld. Kijk de Verklaring regelmatig nog eens na om updates of veranderingen in ons beleid te zien.

Contactgegevens

Als u een of meerdere van uw wettelijke rechten wil uitoefenen, schrijf dan een bericht naar DPO@candriam.com.

Passer au contenu principal

Quel(s) cookie(s) acceptez-vous lors de votre navigation ?